USŁUGI
Projekty UnijneProjekt Badawczo-Rozwojowy z dofinansowaniem UE:

Informacje o projekcie:

Firma Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski realizuje w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych projekt pn. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)”. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu tworzony jest nowatorski system umożliwiający zachowanie łączności z dronem nie tylko w zasięgu jego widzialności (LOS), ale także poza zasięgiem widzialności (NLOS) bez względu na odległość z wykorzystaniem sieci transmisji danych telefonii komórkowej. Wartość Projektu to 1.231 194,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 853 413,60 zł.


Zapytania ofertowe:

W imieniu Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski zapraszam do składania ofert w prowadzonych przez nas postępowaniach zakupowych w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.Ogłoszenie

Numer                                                    Id 

2021-16935-33531                                 33531


Powstaje w kontekście projektu

RPMP.01.02.01-12-0069/19 - Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)


Tytuł 

Zakup materiałów obejmujący moduły radiowe, moduły sterująco-szyfrujące oraz anteny radiokomunikacyjne do budowy prototypów w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych objętych Projektem.


Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;

c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;

d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Dostawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Warunki zmian:

1. Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Załączniki 


Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-22

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa Pobierz

3. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o braku powiązań Pobierz

4. Załącznik nr 4 Formularz oferty Pobierz


Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK


Data opublikowania ogłoszenia 

2021-02-22


Data ostatniej zmiany

2021-02-22


Termin składania ofert 

2021-03-01


Planowany termin podpisania umowy 

2021-03


Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski

Widok 6

31-564 Kraków

NIP: 6791893611


Osoby do kontaktu

Andrzej de Junosza Załuski

tel.: 601822479

e-mail: andrzej.zaluski@radiotel.com.pl


Części zamówienia 

Część: 1 

Tytuł części 1

Zakup modułów radiowych, modułów sterująco-szyfrujących itd.


Czy dopuszczalne oferty wariantowe 

NIE


Przedmioty zamówienia do części 1


Typ 

Dostawa


Podkategoria

Dostawy inne


Opis

Moduł radiowy (WiFi) na pasmo 12 cm jako element kompletu modułów radiowych w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt. 1 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - 6 szt.


Okres gwarancji 

12 miesięcy


Kody CPV

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny


Miejsca realizacji 

adres 

Kraj 

Polska


Województwo

małopolskie


Powiat 

Kraków


Gmina

Kraków-Śródmieście


Miejscowość 

Kraków


Warunki, jakie musi spełniać oferent


Typ 

Dodatkowe warunki udziału


Opis

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17

b. w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń


Opis

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych modułów potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Typ 

Dostawa


Podkategoria

Dostawy inne


Opis 

Moduł radiowy (WiFi) na pasmo 5,5 cm jako element kompletu modułów radiowych w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt. 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - 6 szt.


Okres gwarancji

12 miesięcy


Kody CPV

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny


Miejsca realizacji 

adres 


Kraj 

Polska


Województwo 

małopolskie


Powiat

Kraków


Gmina

Kraków-Śródmieście


Miejscowość

Kraków


Warunki, jakie musi spełniać oferent 


Typ 

Dodatkowe warunki udziału


Opis 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń


Opis 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych modułów potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Typ 

Dostawa


Podkategoria 

Dostawy inne


Opis 

Moduł sterująco-szyfrujący (mikrosterownik SBC) o parametrach w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt.4 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - 6 szt.


Okres gwarancji 

12 miesięcy


Kody CPV 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


Miejsca realizacji 

cała Polska 


Kraj 

Polska


adres 

Kraj 

Polska


Województwo

małopolskie


Powiat 

Kraków


Gmina

Kraków-Śródmieście


Miejscowość 

Kraków


Warunki, jakie musi spełniać oferent 


Typ 

Dodatkowe warunki udziału


Opis

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń


Opis 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych modułów potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Typ 

Dostawa


Podkategoria

Dostawy inne


Opis 

Antena bazowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5,5 cm o parametrach w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt.5 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - 3 szt.


Okres gwarancji 

12 miesięcy


Kody CPV

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny


Miejsca realizacji 


adres 

Kraj 

Polska


Województwo

małopolskie


Powiat 

Kraków


Gmina

Kraków-Śródmieście


Miejscowość

Kraków


Warunki, jakie musi spełniać oferent 


Typ 

Dodatkowe warunki udziału


Opis 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń


Opis 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych anten potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Typ

Dostawa


Podkategoria

Dostawy inne


Opis

Antena bazowa dwupolaryzacyjna na pasmo 12 cm o parametrach w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt.6 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - 3 szt.


Okres gwarancji 

12 miesięcy


Kody CPV 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny


Miejsca realizacji 


adres 

Kraj 

Polska


Województwo

małopolskie


Powiat 

Kraków


Gmina

Kraków-Śródmieście


Miejscowość

Kraków


Warunki, jakie musi spełniać oferent 


Typ 

Dodatkowe warunki udziału


Opis 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń 


Opis 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych anten potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Typ 

Dostawa 


Podkategoria 

Dostawy inne 


Opis 

Moduł radiowy - modem 2G/3G/4G o o parametrach w/g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 pkt.3 do Zapytania Ofertowego Pobierz) - Ilość kompletów: 6 szt. 


Okres gwarancji 

12 miesięcy 


Kody CPV 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 


Miejsca realizacji 


adres 

Kraj 

Polska 


Województwo 

małopolskie 


Powiat 

Kraków 


Gmina 

Kraków-Śródmieście 


Miejscowość 

Kraków 


Warunki, jakie musi spełniać oferent 


Typ 

Dodatkowe warunki udziału 


Opis 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.

4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę.

7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu dostawy skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Należność za dostarczone materiały zgodne z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wyłonionego (wyłonionych) w wyniku postępowania Wykonawcy (Wykonawców) będzie płatna jednorazowo.

11. Zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT i wymaga udokumentowania transakcji fakturą VAT (nie dotyczy to podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT).

12. W oferowanej cenie zakupu zawierać się ma także koszt dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Nabywcy.


Miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

2. Pocztą lub osobiście na adres:

a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6 w dni robocze w godz. 9-17 

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl 

c. poprzez portal "Baza Konkurencyjności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.


Typ 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń 


Opis 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 Pobierz do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją oferowanych modułów potwierdzającą ich zgodność w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Pobierz).

4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

5. Dokument rejestrowy oferenta,


Kryteria oceny do części 1 


Czy kryterium cenowe? 

TAK 


Opis 

Cena brutto liczona jest dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia osobno – waga 95%. Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana w/g wzoru: (cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 95% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (CP) 


Czy kryterium cenowe? 

NIE 


Opis 

Kryterium „Czas dostawy” (CD) zamówionych materiałów w dniach od daty otrzymania zamówienia – waga 5%: 

5 pkt – w ciągu 2 dni, 

4 pkt – w ciągu 4 dni, 

2 pkt – w ciągu 6 dni, 

1 pkt – w ciągu 8 dni, 

0 pkt – w ciągu ponad 8 dni, 


Czy kryterium cenowe? 

NIE 


Opis 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Punktacja każdej pozycji danej oferty liczona będzie indywidualnie i będzie stanowić sumę punktów uzyskanych w/g przyjętych kryteriów. Wartość uzyskanych punktów określona zostanie wg wzoru: Wartość punktowa pozycji = CP+CD 


Podsumowanie 

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem 

-> 2021-02-22 - data opublikowania

.

.

.

.

.

.

.

.

-> 2021-03-01 - termin składania ofert 


2021-03 - planowany termin podpisania umowy 


Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia 

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia. 

 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.