USŁUGI
Zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu nr 1/2017 na tłumiki koncentryczne SMA

W imieniu Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym przez nas postępowaniu zakupowym  nr 1/2016 w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020 poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.Postępowanie dotyczy zakupu następujących produktów:

1. tłumik koncentryczny stały o parametrach: tłumienie 18 db, typ złączy: męskie/żeńskie SMA, częstotliwość graniczna: min. 6 GHz w ilości: 8 szt.

    (Uwaga: dopuszczalne jest także zaoferowanie kompletu tłumików o łącznym w/w tłumieniu)

2. tłumik koncentryczny stały o parametrach: tłumienie 10 db, typ złączy: męskie/żeńskie SMA, częstotliwość graniczna: min. 6 GHz w ilości: 24 szt.

    (Uwaga: dopuszczalne jest także zaoferowanie kompletu tłumików o łącznym w/w tłumieniu)

3. tłumik koncentryczny stały o parametrach: tłumienie 5 db, typ złączy: męskie/żeńskie SMA, częstotliwość graniczna: min. 6 GHz w ilości: 8 szt.

    (Uwaga: dopuszczalne jest także zaoferowanie kompletu tłumików o łącznym w/w tłumieniu)W przypadku jednakowej ceny preferowane będą produkty o wyższej częstotliwości granicznej.

W/w pełnosprawne produkty mogą być nowe bądź używane z zastrzeżeniem, aby w przypadku produktów używanych w ciągu ostatnich 7 lat nie były one finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Oferty należy  składać drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@radiotel.com.pl do godz. 24:00 dnia 13.12.2017 r.

W przypadku braku możliwości złożenia oferty prosimy o zwrotną informację na ten temat.

Nieprzekraczalny termin dostawy: 19.12.2017

Miejsce dostawy: 31-564 Kraków ul. Widok 6

Treść powyższego zapytania została w dniu 11.12.2017 r. umieszczona na stronie www.radiotel.com.pl


 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.